Όροι & Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 1. Η εταιρία με την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ.20, (η «Διοργανώτρια») διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια, όπως κατωτέρω αναλυτικώς περιγράφεται (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά́ τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, στο επίσημο διαδικτυακό́ τόπο της εταιρίας www.douleutaras.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). 

 1. Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια αφορά κάθε υποβολή αιτήματος των κάτωθι εργασιών θα γίνει από 11/09/23 μέχρι 24/09/23 .

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του.

 1. Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια αφορά κάθε υποβολή αιτήματος εργασίας για: Eλαιοχρωματισμούς Kουφώματα, Συντήρηση Πατώματος παρκέ, Καθαρισμό Κήπου, Βιολογικό Καθαρισμό.

Ειδικότερα, τα κόστη για τις παραπάνω Προωθητικές Ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Βάψιμο Εσωτερικού Χώρου Σπιτιού

Από 1.260€ + ΦΠΑ → 980€ + ΦΠΑ 
*Ενδεικτική τιμή για σπίτι 80 τ.μ.

 • Τιμή: 3,5€/τ.μ + ΦΠΑ από 4,5€/τ.μ + ΦΠΑ 
 • Τα υλικά τα παρέχει ο επαγγελματίας

 • Ο υπολογισμός της τελικής τιμής και του εμβαδού του χώρου γίνεται ως εξής:
  τ.μ. * 3.5 * 3,5€


  Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής: 
 • Βάψιμο με πλαστικό χρώμα Α’ ποιότητας, 2 χέρια
 • Μερεμέτια στον τοίχο από σημάδια που έχουν μείνει από βίδες, καρφάκια, ούπα κλπ.

 • Στην τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Εργασίες που αφορούν τρίψιμο, σπατουλάρισμα, αστάρωμα

 • Αλλαγή χρωματισμού τοίχου από σκούρο χρώμα σε ανοιχτόχρωμο

 • Βάψιμο σε πόρτες, κάσες

  2. Συντήρηση Κλιματιστικού

  Τιμή: 15€ + ΦΠΑ από 20€ + ΦΠΑ

  Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

  • Καθαρισμός φίλτρων κλιματιστικού

  • Καθαρισμός ανεμιστήρων

  • Καθαρισμός αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων

  • Έλεγχος των προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή

  • Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδων

  • Σύσφιξη των συνδέσεων των παροχικών καλωδίων και των καλωδίων εντολών

  • Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού

  • Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας

  • Έλεγχος της ασφάλειας του air condition

  • Συμπλήρωση του ειδικού δελτίου συντήρηση


    3. Συναρμολόγηση Ντουλάπας

   Τιμή: 50€ + ΦΠΑ από 70€ + ΦΠΑ

 • Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:
  • 3φυλλη - 4φυλλη ντουλάπα έως 1.5μ. μήκος


   4. Συναρμολόγηση Γραφείου


   Τιμή: 40€ + ΦΠΑ από 50€ + ΦΠΑ


   5. Συναρμολόγηση Κρεβατιού
   Τιμή: 40€ + ΦΠΑ από 50€ + ΦΠΑ
   Η τιμή αφορά διπλό κρεβάτι

   6. Σύνδεση Λευκών Οικιακών Συσκευών 
   Τιμή: 25€ + ΦΠΑ από 35€ + ΦΠΑ


   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εξής συσκευές: Κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων και στεγνωτήριο.

   Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται εντοιχισμένες συσκευές καθώς είναι απαραίτητη η εργασία ξυλουργού.

 1. Για τη συμμετοχή στην εν λόγω Προωθητική Ενέργεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα α) μέσω σχετικού συνδέσμου που θα του αποστέλλεται μέσω Viber ή Newsletter, εφόσον έχει παράσχει στη Διοργανώτρια τη συναίνεσή του προκειμένου να ενημερώνεται για προωθητικές ενέργειες που η τελευταία διοργανώνει, β) μέσω συνδέσμου αναρτημένου σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας και γ) μέσω διαφημιστικού tab στο Google και Facebook. Με το πάτημα του συνδέσμου, ο ενδιαφερόμενος θα μεταβαίνει στην σχετική φόρμα συμπλήρωσης εργασίας και κατόπιν στην φόρμα συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων, όπου θα ζητείται από τον ενδιαφερόμενο η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων: ονοματεπώνυμο, email, αριθμός κινητής τηλεφωνίας και διεύθυνση κατοικίας.


 1. Η Διοργανώτρια είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους ενδιαφερόμενους και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.


 1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης ή  μη ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων που θα ζητηθούν. 


 1. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με την παραπάνω προωθητική ενέργεια. Σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί́ να προκύψουν από́ τυχόν διακοπή́, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αίτιά σχετικά́ με την Προωθητική Ενέργεια. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμιά ευθύνη, ποινική́ ή αστική́ προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί́ και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική́ ή υλική́ ήθελε προκληθεί́ σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την Προωθητική Ενέργεια ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 


 1. H Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας και μετά τη λήξη αυτής, η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια της Προωθητικής Ενέργειας καθιδρυμένης σχέσης. Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνο επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. 


 1. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια τον ενδιαφερόμενο που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά.


 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διεκπεραίωση του αιτήματος εργασίας που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική ενέργεια, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. 


 1. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθή υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας εκ μέρους των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Την ευθύνη για την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας υπέχουν αποκλειστικά οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες.


 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της.


 1. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων θα είναι δεσμευτικές για όλους τους ενδιαφερόμενους για την Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των ενδιαφερόμενων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Προωθητικής Ενέργειας.


 1. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. 


 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδας.

Όροι & Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 1. Η εταιρία με την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ.20, (η «Διοργανώτρια») διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια, όπως κατωτέρω αναλυτικώς περιγράφεται (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά́ τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, στο επίσημο διαδικτυακό́ τόπο της εταιρίας www.douleutaras.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). 

 1. Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια αφορά κάθε υποβολή αιτήματος των κάτωθι εργασιών θα γίνει από 11/09/23 μέχρι 24/09/23.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του.

 1. Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια αφορά κάθε υποβολή αιτήματος εργασίας για: Βάψιμο Εσωτερικού Χώρου, Συντήρηση Κλιματιστικού, Συναρμολόγηση Ντουλάπας, Συναρμολόγηση Γραφείου, Συναρμολόγηση Κρεβατιού και Σύνδεση Λευκών Οικιακών Συσκευών. 

  Ειδικότερα, τα κόστη για τις παραπάνω Προωθητικές Ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Βάψιμο Εσωτερικού Χώρου Σπιτιού

Από 1.260€ + ΦΠΑ → 980€ + ΦΠΑ 
*Ενδεικτική τιμή για σπίτι 80 τ.μ.

 • Τιμή: 3,5€/τ.μ + ΦΠΑ από 4,5€/τ.μ + ΦΠΑ 
 • Τα υλικά τα παρέχει ο επαγγελματίας

 • Ο υπολογισμός της τελικής τιμής και του εμβαδού του χώρου γίνεται ως εξής:
  τ.μ. * 3.5 * 3,5€


  Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής: 
 • Βάψιμο με πλαστικό χρώμα Α’ ποιότητας, 2 χέρια
 • Μερεμέτια στον τοίχο από σημάδια που έχουν μείνει από βίδες, καρφάκια, ούπα κλπ.

  Στην τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Εργασίες που αφορούν τρίψιμο, σπατουλάρισμα, αστάρωμα

 • Αλλαγή χρωματισμού τοίχου από σκούρο χρώμα σε ανοιχτόχρωμο

 • Βάψιμο σε πόρτες, κάσες

  2. Συντήρηση Κλιματιστικού

  Τιμή: 15€ + ΦΠΑ από 20€ + ΦΠΑ

  Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

  • Καθαρισμός φίλτρων κλιματιστικού

  • Καθαρισμός ανεμιστήρων

  • Καθαρισμός αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων

  • Έλεγχος των προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή

  • Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδων

  • Σύσφιξη των συνδέσεων των παροχικών καλωδίων και των καλωδίων εντολών

  • Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού

  • Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας

  • Έλεγχος της ασφάλειας του air condition

  • Συμπλήρωση του ειδικού δελτίου συντήρηση


    3. Συναρμολόγηση Ντουλάπας

   Τιμή: 50€ + ΦΠΑ από 70€ + ΦΠΑ

 • Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:
  • 3φυλλη - 4φυλλη ντουλάπα έως 1.5μ. μήκος


   4. Συναρμολόγηση Γραφείου


   Τιμή: 40€ + ΦΠΑ από 50€ + ΦΠΑ


   5. Συναρμολόγηση Κρεβατιού
   Τιμή: 40€ + ΦΠΑ από 50€ + ΦΠΑ
   Η τιμή αφορά διπλό κρεβάτι

   6. Σύνδεση Λευκών Οικιακών Συσκευών 
   Τιμή: 25€ + ΦΠΑ από 35€ + ΦΠΑ


   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εξής συσκευές: Κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων και στεγνωτήριο.


   Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται εντοιχισμένες συσκευές καθώς είναι απαραίτητη η εργασία ξυλουργού.


 1. Για τη συμμετοχή στην εν λόγω Προωθητική Ενέργεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα α) μέσω σχετικού συνδέσμου που θα του αποστέλλεται μέσω Viber ή Newsletter, εφόσον έχει παράσχει στη Διοργανώτρια τη συναίνεσή του προκειμένου να ενημερώνεται για προωθητικές ενέργειες που η τελευταία διοργανώνει, β) μέσω συνδέσμου αναρτημένου σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας και γ) μέσω διαφημιστικού tab στο Google και Facebook. Με το πάτημα του συνδέσμου, ο ενδιαφερόμενος θα μεταβαίνει στην σχετική φόρμα συμπλήρωσης εργασίας και κατόπιν στην φόρμα συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων, όπου θα ζητείται από τον ενδιαφερόμενο η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων: ονοματεπώνυμο, email, αριθμός κινητής τηλεφωνίας και διεύθυνση κατοικίας.


 1. Η Διοργανώτρια είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους ενδιαφερόμενους και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.


 1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης ή  μη ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων που θα ζητηθούν. 


 1. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με την παραπάνω προωθητική ενέργεια. Σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί́ να προκύψουν από́ τυχόν διακοπή́, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αίτιά σχετικά́ με την Προωθητική Ενέργεια. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμιά ευθύνη, ποινική́ ή αστική́ προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί́ και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική́ ή υλική́ ήθελε προκληθεί́ σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την Προωθητική Ενέργεια ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 


 1. H Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας και μετά τη λήξη αυτής, η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια της Προωθητικής Ενέργειας καθιδρυμένης σχέσης. Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνο επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. 


 1. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια τον ενδιαφερόμενο που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά.


 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διεκπεραίωση του αιτήματος εργασίας που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική ενέργεια, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. 


 1. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθή υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας εκ μέρους των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Την ευθύνη για την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας υπέχουν αποκλειστικά οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες.


 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της.


 1. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων θα είναι δεσμευτικές για όλους τους ενδιαφερόμενους για την Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των ενδιαφερόμενων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Προωθητικής Ενέργειας.


 1. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. 


 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδας.